Polityka prywatności i Cookies - KGHM CA

Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KGHM Centrum Analityki sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. („KGHM CA”), w tym w związku z prowadzeniem strony internetowej https://cakghm.com/ (dalej: „Strona Internetowa”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 54A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574556, posiadającą numery: REGON 362470930 oraz NIP 692-250-92-58 zwany dalej: „KGHM CA”.

Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, na podany wyżej adres;
 2. mailowo, na adres: iod.cakghm@gfplegal.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej

Będziemy gromadzić i analizować dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej Stronie Internetowej w celach: bezpieczeństwa, aby mierzyć sposób korzystania z niej, usprawniać jej funkcjonowanie i lepiej dopasowywać ją do potrzeb użytkowników. W tym celu będziemy wykorzystywać między innymi pliki cookies. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, czy informacje zawarte w treści wiadomości. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

 1. Negocjacje, zawieranie i wykonywanie umów z klientami i kontrahentami

Jeśli jesteś osobą fizyczną, w tym jednoosobowym przedsiębiorcą lub działasz w ramach spółki cywilnej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy. Chodzi w szczególności o Twoje imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/NIP, adres i dane kontaktowe. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed jej zawarciem.

Ponieważ w związku z zawarciem umowy ciąży na nasz szereg obowiązków prawnych, w szczególności obowiązki podatkowe, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu ich realizacji. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Przetwarzanie danych członków personelu klientów i kontrahentów

Jeśli jesteś członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków służbowych, w celu realizacji umowy zawartej przez nas z podmiotem, u którego pracujesz. Chodzi w szczególności o Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, czy zakres obowiązków służbowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem korespondencji lub kontaktów telefonicznych

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej poczty lub telefonicznie, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, tradycyjnego adresu lub numeru telefonu, w celu prowadzenia rozmów, korespondencji i jej archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Przetwarzanie do celów ustalenia i dochodzenia roszczeń

W przypadku wystąpienia między nami sporu możemy przetwarzać Twoje dane do celów ustalenia i dochodzenia roszczeń jak również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Dane przetwarzane do celów marketingowych

Jeśli wyraziłeś zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów marketingowych lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od KGHM CA informacji reklamowych drogą elektroniczną, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingowych. W szczególności do promowania działalności KGHM CA, oraz do przesyłania Ci informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Dane użytkowników profilów społecznościowych

Możemy przetwarzać dane gromadzone w związku z prowadzeniem przez nas profilów w mediach społecznościowych, np. LinkedIn, w celu zapewnienia funkcjonowania profili, interakcji z Tobą, czy informowania o prowadzonej przez nas działalności. Chodzi w szczególności o dane takie jak Twoje imię i nazwisko lub nick, wizerunek, treść publikowanych wiadomości. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes KGHM CA, czyli art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Dane przetwarzane do celów rekrutacji

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji – oceny kwalifikacji kandydatów do pracy na określonym stanowisku, ich umiejętności i wyboru osoby najbardziej odpowiadającej potrzebom KGHM CA.

W zakresie danych określonych w kodeksie pracy jako obowiązkowe, to jest: imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 221 § 1 i § 2 kodeksu pracy czyli niezbędność do wykonania obowiązku nałożonego na nas przepisami prawa.

W przypadku zamieszczenia przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych innych danych, niż określone powyżej (podanie takich danych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Ciebie), podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda. Zwróć proszę uwagę, że przesłanie przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych zawierających ww. dodatkowe dane będzie równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Możemy żądać od Ciebie podania podczas procesu rekrutacji także innych danych, np. oczekiwanej przez Ciebie stawki wynagrodzenia. Podstawą przetwarzania przez Ciebie tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych również do celów przyszłych rekrutacji, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 1. jeśli korzystasz ze Strony Internetowej, przetwarzanie Twoich danych, w tym informacji zawartych w plikach cookies może być niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, jej administrowania, usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa;
 2. jeśli korzystasz z formularza kontaktowego, podanie Twoich danych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji,
 3. jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją zawrzeć, wykonać i rozliczyć;
 4. jeśli jesteś członkiem zarządu lub osobą upoważnioną do reprezentacji naszego klienta lub kontrahenta, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia umowy z tym klientem lub kontrahentem;
 5. jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta z którym mamy zawartą umowę lub ich podwykonawcą, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
 6. jeśli kontaktujesz się z nami (za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej), przetwarzanie Twoich danych takich jak odpowiednio adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 7. jeśli wysłałeś nam dokumenty aplikacyjne, przetwarzanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji (w zakresie wskazanym w art. 221 1 i § 2 kodeksu pracy.
 • Źródło pozyskania danych

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie bądź z publicznie dostępnych źródeł takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS, REGON i inne, w celu weryfikacji podanych danych. Twoje dane możemy też pozyskiwać bezpośrednio od naszego klienta lub kontrahenta (będącego Twoim pracodawcą bądź zleceniodawcą).

 1. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej, będziemy je przetwarzać przez okres wskazany w Polityce Cookies;
 2. w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;
 3. w przypadku danych członków zarządu, innych osób upoważnionych do reprezentacji, pracowników i współpracowników lub podwykonawców naszych klientów i kontrahentów – przez okres trwania umowy zawartej z klientem lub kontrahentem, a następnie do przez okres przedawnienia roszczeń lub roszczeń podatkowych, w zależności od tego który z tych terminów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, wówczas usunięcie danych nastąpi po prawomocnym zakończeniu tego postępowania;
 4. w przypadku danych przetwarzanych do celów rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie 60 dni od dnia wysłania dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – przez okres dwóch lat od wysłania dokumentów rekrutacyjnych;
 5. w przypadku pozostałych danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

–      w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś, ale skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody. Masz też prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu i IT, usługi księgowe i kadrowe, radcom prawnym i adwokatom, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym portalom rekrutacyjnym.

 • Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z korzystaniem przez nas bądź przez dostawców usług z których korzystamy z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem przekazania danych jest uznanie tych państw, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych. Aby je uzyskać, skontaktuj się z nami.

 • Czy podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje?

Nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych.

 1. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz na naszej Stronie Internetowej.

 

Polityka cookies

KGHM Centrum Analityki sp. z o.o.

 

Niniejsza Polityka Cookies znajduje zastosowanie do danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej: https://cakghm.com/ przez KGHM Centrum Analityki sp. z o.o.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod.cakghm@gfplegal.pl

Czym są pliki cookies?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki plikom cookies wiemy kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jakie podstrony wyświetlasz, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Pliki cookies mogą uczynić korzystanie ze stron łatwiejsze, przykładowo przez zapamiętanie preferencji użytkownika.

Pliki cookies można podzielić ze względu na pochodzenie na pliki własne (dostarczane bezpośrednio przez odwiedzaną przez Ciebie stronę internetową) lub pliki zewnętrzne (dostarczane przez inną domenę niż odwiedzaną przez użytkownika).

Ponadto ze względu na czas przechowywania, pliki cookies możemy podzielić na pliki sesyjne, które wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki oraz na pliki stałe, o dłuższym okresie ważności. Pliki stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika między sesjami przeglądania i pozwalają przykładowo na zapamiętanie preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies można też podzielić ze względu na funkcję, którą pełnią na pliki niezbędne, statystyczne, funkcjonalne i reklamowe.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje np. o czasie Twojej wizyty, adresie IP, rodzaju przeglądarki itp. Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania stroną internetową. Gromadzimy też informacje o liczbie odwiedzin, kraju z którego się logujesz, przeglądarce.

Cel zbierania plików cookies, Twoje prawa z tym związane i odbiorcy danych

Informacje o tym, w jakim celu zbierane są pliki cookies, jakie prawa przysługują Ci w związku z ich zbieraniem oraz o tym komu informacje mogą być udostępnione zawarto w Polityce Prywatności

Ustawienia przeglądarki

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym w szczególności całkowicie wyłączyć tę opcję. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie nie powoduje automatycznego usunięcia istniejących plików cookies z przeglądarki. Jeśli chcesz je usunąć, musisz to zrobić ręcznie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Poniżej znajdziesz linki do ustawień najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies